مدیران سایت

 

مهندس عباسعلی رضائی

مدیرسایت


مهندس عباسعلی رضائی بنیانگذار ومدیر کنونی رایاتدریس می باشند.
رزومه

امیرحسین رضائی

مدیرسایت


امیرحسین رضائی دستیار آموزشی ومدیر کنونی رایاتدریس می باشند.
 

اعضای هیئت علمی

 

مهندس عباسعلی رضائی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس عباسعلی رضائی مدرس دانشگاه وهنرآموز رشته کامپیوتر می باشند.
رزومه

دکتر محمد رضا مهدوی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


دکتر محمد رضا مهدوی مدرس شیمی وطراح آزمون های هنرستان ودبیرستان های تهران می باشند.
رزومه

استاد احمد احمدی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


استاد احمدی مدرس دانشگاه وهنرآموز رشته حسابداری می باشند.
رزومه

مهندس احسان رحیمیان

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس رحیمیان هنرآموز رشته کامپیوتر وبرنامه نویس کامپیوتر می باشند.
رزومه

مهندس علی مویدی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس علی مویدی هنرآموز رسمی هنرستان ومدرس دروس تخصصی رشته الکتروتکنیک می باشند.
رزومه

مهندس محمد صادق صدیقی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس محمد صادق صدیقی هنرآموز رسمی هنرستان ومدرس دروس تخصصی رشته الکتروتکنیک می باشند.
رزومه

مهندس محمد باغبان

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس محمد باغبان هنرآموز هنرستان ومدرس دروس تخصصی رشته کامپیوترمی باشند.
رزومه

مهندس علی رضایی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس علی رضایی مدرس رشته عمران ودرس اتوکد می باشند.
رزومه

مهندس هما رضایی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس هما رضایی فوق لیسانس مهندسی معدن دانشگاه تهران ومدرس زبان انگلیسی آموزشگاه های تهران وکرج می باشند.
رزومه

استاد علی‌اکبر عزیزآبادی فراهانی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


استاد عزیز آبادی دبیر آموزش وپرورش ومدرس دروس عربی ودینی می باشند.
رزومه

استاد حسین نوروزی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


استادحسین نوروزی دبیرآموزش وپرورش ومدرس درس ادبیات فارسی می باشند.
رزومه

استاد مرتضی معلمیان

عضو هیئت علمی رایاتدریس


استادمرتضی معلمیان مدرس دانشگاه ومدرس رشته حسابداری می باشند.
رزومه

مهندس محمد اسماعیلی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس اسماعیلی هنرآموز رشته کامپیوتر ومولف کتب تخصصی رشته کامپیوتر می باشند.