مدیران سایت

 

مهندس عباسعلی رضائی

مدیرسایت


مهندس عباسعلی رضائی بنیانگذار ومدیر کنونی رایاتدریس می باشند.
رزومه

امیرحسین رضائی

مدیرسایت


امیرحسین رضائی دستیار آموزشی ومدیر کنونی رایاتدریس می باشند.
 

اعضای هیئت علمی

 

مهندس عباسعلی رضائی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس عباسعلی رضائی مدرس دانشگاه وهنرآموز رشته کامپیوتر وعضو کمیسیون تخصصی رشته کامپیوتر دفتر تالیف می باشند.
رزومه

مهندس مژگان خلیلی درمنی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس مژگان خلیلی هنرآموز رسمی هنرستان ومدرس دروس تخصصی رشته کامپیوتر وعضو کمیسیون تخصصی رشته کامپیوتر دفتر تالیف می باشند.
رزومه

دکتر محمد رضا مهدوی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


دکتر محمد رضا مهدوی مدرس شیمی وطراح آزمون های هنرستان ودبیرستان های تهران می باشند.
رزومه

دکتر نیلوفر سودمند

عضو هیئت علمی رایاتدریس


دکتر نیلوفر سودمند مدرس دانشگاه و مدرس دروس ریاضی هنرستان های تهران می باشند.
رزومه

استاد احمد احمدی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


استاد احمدی مدرس دانشگاه وهنرآموز رشته حسابداری می باشند.
رزومه

مهندس احسان رحیمیان

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس رحیمیان هنرآموز رشته کامپیوتر وبرنامه نویس کامپیوتر می باشند.
رزومه

مهندس محمد باغبان

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس محمد باغبان هنرآموز هنرستان ومدرس دروس تخصصی رشته کامپیوترمی باشند.
رزومه

مهندس علی مویدی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس علی مویدی هنرآموز رسمی هنرستان ومدرس دروس تخصصی رشته الکتروتکنیک می باشند.
رزومه

مهندس علی رضایی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس علی رضایی مدرس رشته عمران ودرس اتوکد می باشند.
رزومه

مهندس هما رضایی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس هما رضایی فوق لیسانس مهندسی معدن دانشگاه تهران ومدرس زبان انگلیسی آموزشگاه های تهران وکرج می باشند.
رزومه

مهندس محمد صادق صدیقی

عضو هیئت علمی رایاتدریس


مهندس محمد صادق صدیقی هنرآموز رسمی هنرستان ومدرس دروس تخصصی رشته الکتروتکنیک می باشند.
رزومه